Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1.
Internetový portál (popř. Portál, Pay4t.cz, také Pay4t, Systém) – webový portál Pay4t.cz provozovaný na adrese www.Pay4t.cz Provozovatelem.
1.2.
Provozovatel – provozovatelem Pay4t.cz je:

PNM International s.r.o.
Wattova 233/10
702 00 Ostrava 

IČ 05060192
DIČ CZ05060192

Provozovatel je plátce daně z přidané hodnoty.
1.3.
Činnost (popř. Služba) - obchodní činnost Provozovatele, ke které se Provozovatel zavázal na základě Smlouvy s Klienty. Činnost spočívá ve zprostředkování psaní a/nebo umístění sdělení v sociální síti Twitter.
1.4.
Klient – souhrnné označení pro Inzerenty a Uživatele.
1.5.
Inzerent - fyzická nebo právnická osoba odlišná od Uživatele a Provozovatele, pro kterou Provozovatel na základě vzájemného smluvního vztahu zajišťuje Činnost – zveřejňuje jeho poptávky Uživatelům a zajišťuje jejich vzájemnou komunikaci prostřednictvím Služby.
1.6.
Uživatel nebo také Twitterista – souhrnné označení pro autory sdělení.
1.7.
Smlouva – je Smlouva o užívání Internetového portálu, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Klientem.
1.8.
Učet – účet Uživatele a nebo Inzerenta na Internetovém portálu, jež je veden ke konkrétním registračním údajům Uživatele a nebo Inzerenta. Účet eviduje vyplněné osobní či obchodní údaje Uživatele, stav Kreditu, který Uživatel získal nebo zakoupil a umožňuje interakci mezi účastníky Služby.
1.9.
E-mail (také Registrační e-mail) – je e-mailová adresa uvedená Klientem při registraci. Je určena pro komunikaci Provozovatele a Uživatele/Inzerenta. Při registraci dává Klient Provozovateli souhlas se zasíláním důležitých sdělení vztahujících se k provozu Internetového portálu či jeho Uživatelskému/Inzerentskému účtu, které nemají charakter komerčních sdělení a volitelně také souhlas se zasíláním informací, které mají povahu komerčních sdělení, který může kdykoliv Klient odvolat.
1.10.
Kredit – je virtuální měna, kterou používají Inzerenti v Kampaních pro odměňování Uživatelů, kteří provádějí smluvenou Činnost, za kterou je v Kampani odměna určena. Hodnota jednoho (1) Kreditu je jedna (1) Koruna česká, tedy 1 Kč.
1.11.
Kampaň (popř. Poptávka nebo také Zadání) – Inzerent zadává v rozhraní Internetového portálu Poptávku po Činnosti Uživatel, za kterou nabízí Uživateli odměnu.
1.12.
Virtuální účet – Slouží jako virtuální peněženka vedená v jednotce nazvané Kredit. Inzerent si pomocí jedné z platebních metod Portálu dobije Kredit do Virtuálního účtu a následně ho používá pro odměny ve svých Kampaních.
1.13.
Sdělení (někdy také Tweet) – Originální text vytvořený Uživatelem bez kopírování (ani byť jen částí textu), tedy jedinečný text vytvořený jako autorské dílo Uživatele, který odpovídá Poptávce Inzerenta, tzn., má předepsanou délku a formu dle Poptávky. Sdělení může být na výslovnou žádost Inzerenta také přesným zněním, které předem Inzerent definuje v poptávce.

2. Obecná ustanovení

2.1.
Tyto veřejné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem, při registraci do Internetového portálu a při vytváření Kampaní. Upravují zejména pravidla chování Klientů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a pravidla používání Portálu.
2.2.
Tyto veřejné obchodní podmínky Pay4t.cz platí v rozsahu, který není výslovně vyloučen nebo odchylně upraven jinou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Klientem.
2.3.
Nápověda Portálu je určena Klientům k orientaci v Portále a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy a ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Klientovi nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Klient považovat za chybné. Užíváním portálu nebo připuštěním existence Nápovědy nevzniká povinnost Provozovatele tuto nápovědu zpřístupnit Klientům. V takovém případě však zveřejňuje emailovou adresu pay4t@pnm.cz, kam je v případě nejasnost s užíváním Portálu a Služby Klient oprávněn zasílat své dotazy.
2.4.
Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním podmínek Smlouvy, zejména pak náklady na internetové připojení, si hradí Klient sám.

3. Registrace

3.1.
Klient provádí registraci za pomoci Internetového portálu Provozovatele.
3.2.
Registrace Klienta je povolena fyzickým osobám, starším 18 (osmnácti) let způsobilým k právním úkonům a nebo právnickým osobám.
3.3.
Zájemce vyplní při registraci své osobní/obchodní údaje, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
3.4.
Registrací získá Klient neomezený přístup ke svému účtu na Internetovém portálu, kde může jako Inzerent zadávat Kampaně, dobíjet Kredit a další činnosti, popř. jako Uživatel přijímat nabídky od Inzerentů a získávat Kredit jako odměnu za prováděnou Činnost a další. Klient získá registrací přístup k Inzerentskému účtu i Uživatelskému účtu, mezi nimiž může po přihlášení libovolně přecházet.
3.5.
Klient je povinen v případě změny vyplněných osobních/obchodních údajů provést jejich opravu v Internetovém portálu bez zbytečného odkladu.
3.6.
Klient provádí přihlášení ke svému účtu pomocí uživatelského jména a hesla, které uvedl při registraci.
3.7.
Každý Klient je oprávněn mít v Pay4t pouze jeden účet. Po dohodě s provozovatelem je povolena registrace více účtů Klienta.

4. Kampaně

4.1. Inzerent zadá Poptávku vyplněním a odesláním formuláře v rozhraní systému Pay4t.cz. V poptávce je povinen Inzerent uvést přesné zadání pro Uživatele.
Inzerent má možnost nastavit u poptávky nároky na sdělení, zejména pak název poptávky, která je pouze orientační a slouží k rozlišení Poptávky. Dále zadání Poptávky, tedy o čem má Sdělení být, případně uvádí, zda má Sdělení přesně kopírovat zadání Inzerenta, dále komu se má zobrazovat – rozlišení je podle počtu sledujících twitterový účet Uživatele, výši odměny, která bude v případě přijetí nabídky Uživatele odepsána z účtu Inzerenta a minimální počet sledujících twitterového účtu Uživatele a termín ukončení zobrazování nabídky.
Inzerent je povinen nastavit cenu, kterou je ochoten nabídnout za napsání a umístění Sdělení na twitterový stránku Uživatele.
Uživatelům, jejichž počet sledujících twitterového účtu stránky odpovídají Poptávce Inzerenta, se daná Poptávka zobrazí. Uživatel má možnost takovou Poptávku buďto odmítnout.
V případě přijetí Poptávky za navrženou cenu se zobrazí jméno Uživatele Inzerentovi ke schválení.
Inzerent může, v případě že Uživatel přijal Poptávku za navrženou cenu, nabídku přijmout. V
V případě, že nabídku přijme, je povinen toto v systému vyznačit proklikem na odpovídající tlačítko. Tímto okamžikem dochází k blokaci kreditu ve výši navržené ceny. Uživatel informaci od Systému obdrží a navrhne znění Sdělení. Inzerent může Sdělení přijmout případně navrhnout jeho změnu.
4.2. Přijetím nabídky začíná běžet lhůta tří dnů, ve které musí Uživatel zveřejnit Sdělení na svém účtu na síti Twitter dle Poptávky a odkaz na takové sdělení vložit do systému Pay4t.cz. Pokud tak Uživatel v této lhůtě neučiní, ruší se přijetí poptávky od začátku, Inzerentovi je uvolněn blokovaný kredit k dalšímu užití a Uživatel již nemá nárok na získání odměny.
Pokud Uživatel napíše Sdělení dle Zadání a vloží odkaz na něj do rozhraní Pay4t.cz, začíná běžet lhůta tří (3) dnů na kontrolu Inzerentem a případné uvedení připomínek Uživateli. Pokud v této lhůtě Inzerent Článek neschválí ani neuvede připomínky, je Článek systémem Pay4t.cz schválen automaticky a Inzerent již nemá možnost připomínek, současně mu je z účtu stržena pokuta ve výši 10% z ceny Sdělení.
Schválením umístění Sdělení dochází k plnému odečtení odměny z Účtu Inzerenta a převod na Účet Uživatele.
4.3. Případné připomínky nebo spory jsou řešeny dle oddílu 13 těchto Obchodních podmínek.
4.4. Uživatel má povinnost ponechat Sdělení zveřejněný na WWW adrese, za který získal odměnu, po dobu minimálně 1 kalendářního roku od publikování Sdělení.
V případě porušení předchozího bodu je Provozovatel účtovat Uživateli pokutu ve výši 500 Kč (Pět set Korun českých) za každé takové porušení. Pokutu je Provozovatel oprávněn strhnout z Kreditu, který má aktuálně Uživatel na svém Uživatelském účtu. V případě, že Uživatel nemá dostatečný zůstatek Kreditu, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli peněžní plnění až do výše pokuty, které je Uživatel povinen uhradit do sedmi (7) dnů od zaslané výzvy.

5. Nákup a výplata kreditů

5.1. Nákup kreditů Inzerenty
Pro zveřejňování Kampaní je Inzerent povinen nakoupit Kredit.
Inzerent zakoupí Kredit provedením objednávky v rozhraní Internetového portálu. Po provedení objednávky obdrží Inzerent údaje k platbě a provede její úhradu jednou z podporovaných platebních metod, kterými jsou bezhotovostní převod na bankovní účet provozovatele nebo přes platební systémy jako PayPal nebo GoPay, které jsou provozovány třetí stranou. V případě užití platby platební kartou nemá Provozovatel přístup k údajům z platební karty.
V případě platby bankovním převodem je Uživatel povinen vždy uvádět přidělený variabilní symbol a specifický symbol. Neuvede-li Uživatel tyto dva identifikátory, nebo uvede-li je chybně, bere na vědomí, že nemusí být platba rozpoznána a přiřazena k Uživatelskému účtu. V případě, že Uživatel zjistí chybné zadání variabilního a/nebo specifického symbolu, je povinen o tomto informovat Provozovatele, a to emailem na pay4t@pnm.cz
Po úhradě objednávky je v případě platby bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatel Kredit připsán na Virtuální účet Zájemce do 1 (jedné) hodin od připsání celé částky za bankovní účet Provozovatele a na takovou platbu je vystaven daňový doklad – faktura, který ponese všechny zákonem stanovené náležitosti. Tato faktura, resp. odkaz na ni je umístěn v rozhraní Účtu.
V případě platby přes platební systémy PayPal nebo GoPay je Kredit připsán na Virtuální účet Zájemce do 1 (jedné) minut od potvrzení platby ze strany provozovatele platebního systému. Na takovou platbu bude vystaven daňový doklad – faktura, který ponese všechny zákonem stanovené náležitosti.
Fakturace dle předchozího článku probíhá výhradně elektronicky vystavováním daňových dokladů ve formátu Portable Document Format (*.pdf). Vystavená faktura – daňový doklad je zaslána Inzerentovi na E-mail, pod kterým provádí přihlášení do Portálu, případně budou faktury – daňové doklady ke stažení po přihlášení Inzerenta v Internetovém portálu.
Faktura – daňový doklad je vždy vystavována s údaji uvedenými v době vystavení v Inzerentském účtu. Každá změna, zejména pramenící z nesprávně vyplněných údajů ze strany Uživatele, provedena následně manuálně Provozovatelem, je zpoplatněna částkou 50 Kč plus DPH. Částka bude stržena z účtu Uživatele ve formě kreditu.
Provozovatel Internetového portálu je Plátce DPH.
Minimální výše platby Inzerentem (minimální objednávka Kreditu) je 500 Kč (pět set Korun českých) plus DPH.
V případě platby Inzerenta, která je realizována na účet vedený ve slovenské bance, je platba Inzerentem prováděna v měně EUR. Takovou příchozí platbu přepočte banka Provozovatele (Fio Banka a.s.) aktuálním kurzem EUR-CZK a Provozovateli připíše na bankovní účet částku v CZK. Takto přepočtenou a připsanou částku v CZK přičte Provozovatel Inzerentovi jako skutečně přijatou platbu a vystaví na ní daňový doklad – fakturu.
V případě, že si Inzerent nebude přát již dále využívat Pay4t.cz, má právo požádat o zpětnou výplatu Kreditu, který je jako zůstatek na jeho Virtuálním účtu a nebyl využit pro Kampaně. V takovém případě vyplatí Provozovatel Inzerentovi takový zůstatek na bankovní účet uvedený Inzerentem. Od výplaty zbytkového kreditu je Provozovatel oprávněn odečíst poplatky, které mu byly odečteny či účtovány platebním systémem nebo bankou při dobíjení Kreditu Inzerentem na svůj Virtuální účet. Zároveň je Provozovatel oprávněn účtovat poplatek za zpětnou výplatu kreditu ve výši 50 Kč (Padesát Korun českých) za každou takovou výplatu. Na částku ke zpětné výplatě poníženou o poplatky za převod a poplatek za zpětnou výplatu Kreditu je Provozovatel povinen vystavit opravný daňový doklad, který zašle ke schválení Inzerentovi. Po schválení, které potvrzuje Inzerent svým vlastnoručním podpisem, je opravný daňový doklad proplacen na bankovní účet Inzerenta.


5.2. Výplata kreditu Uživatele
Uživatel má právo nechat si svůj Kredit nasbíraný na svůj Virtuální účet za provádění Činnosti v systému Pay4t.cz, která spočívá v plnění zadání z Kampaní zadaných Inzerenty, vyplatit, a to na bankovní účet vedený v CZK u české banky, nebo na účet vedený v EUR vedený u slovenské banky.
Minimální hranice pro výplatu Kreditu z Virtuálního účtu Uživatele není určena a je tedy možné vyplatit částku v jakékoliv výši. Při výplatě nižší, než 500 Kč (Pět set Korun českých) je Provozovatelem systému účtován poplatek za výplatu kreditu na bankovní účet ve výši 50 Kč (Padesát Korun českých) za každou výplatu s částkou nepřevyšující 500 Kč (Pět set Korun českých). O výplatu nižší, než 500 Kč je třeba požádat mailem na pay4t@pnm.cz.
Při výplatě v hodnotě 500 Kč (Pět set Korun českých) a více žádný poplatek za výplatu účtován není.
Částka k výplatě bude ponížena o poplatek Provozovateli dle bodu 6.2.
Po zadání částky k výplatě a platného bankovního účtu pro výplatu je Uživateli zaslán mailem pokyn k vystavení Faktury. Fakturu vystavuje Uživatel Provozovateli a zasílá ji dle pokynů v mailové výzvě na adresu fakturace@pnm.cz.
Po vystavení Faktury – daňového dokladu dle předchozího bodu bude provedena výplata Kreditu na bankovní účet uvedený Uživatelem na Faktuře – daňovém dokladu, která bude mít splatnost nejméně 14 dnů.
Pokud je Uživatel registrovaný plátce daně z přidané hodnoty v České republice, je k částce rezervované k výplatě připočtena aktuálně platná DPH.
Po dohodě s Provozovatelem je možné vyplatit kredit i fyzické osobě, nepodnikateli, a to za předpokladu, že uvede všechny potřebné informace k vystavení autorské smlouvy. Formulář autorské smlouvy je umístěn v Systému. Údaje o Uživateli se generují automaticky z údajů o Uživateli.
Uživatel čestně prohlašuje, že údaje zadané ve svém Uživatelském účtu jako fakturační údaje bude uvádět vždy správně. Zároveň čestně prohlašuje, že nebude uvádět v systému Pay4t uvádět jiné fakturační údaje, než vlastní.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.
Provozovatel zajišťuje zprostředkování Činnosti pro Inzerenta zobrazováním Kampaní přihlášeným Uživatelům Portálu. Dále Provozovatel zajišťuje převody Kreditů od Inzerenta k Uživateli a případně řešení sporů mezi nimi.
6.2.
Za provádění Činnosti dle předchozího článku je Provozovatel oprávněn účtovat provizi ve formě Kreditu, a to ve výši až 50% z ceny služby.
6.3.
Provozovatel použije provizi dle předchozího článku k zajištění provozu Pay4t.cz, pro marketingové účely Portálu, poskytování množstevních slev Inzerentům a také pro odměny v affiliate programu Pay4t.cz. Zbylou část provize si Provozovatel ponechá jako odměnu za svoji Činnost.
6.4.
Provozovatel je oprávněn zrušit bez náhrady za nasbíraný Kredit Uživatelský účet Uživatele i Inzerentský účet Inzerenta v případě, že zjistí hrubé porušení těchto Obchodních podmínek. Za hrubé porušení veřejných obchodních podmínek se pak považují zejména tyto případy:
•    Duplicitní registrace (vytvoření více než jednoho účtu Uživatele stejnou osobou)
•    Zadání neplatných osobních nebo obchodních údajů v nastavení Uživatelského účtu či Inzerentského účtu
•    Jakýkoliv pokus o kontakt mezi Inzerentem a Uživatelem mimo rozhraní Pay4t.cz
•    Zjistí-li Provozovatel, že Uživatel nebo Inzerent nedosáhli minimálního věku stanoveného těmito Obchodními podmínkami, nebo nejsou způsobilí k právním úkonům
•    Provozováním software, který by narušoval chod systému
•    Pokus o jakýkoliv podvod
•    Umělé navyšování počtu sledujících (followerů) na twitterovém účtu registrovaném v Systému, případně nákup těchto sledujících
•    Neslušné chování při komunikaci Uživatele a Inzerenta nebo s Provozovatelem
•    Nabízení či prodej jiného díla, než je autorským dílem Uživatele
6.5.
Dále je Provozovatel oprávněn zrušit Uživatelský učet bez náhrady na nasbíraný kredit z Kampaní v případě, že se Uživatel nepřihlásí do Internetového portálu déle než 6 měsíců. 14 (čtrnáct) a 7 (sedm) dnů před zrušením účtu je povinen Provozovatel informovat Uživatele o tomto kroku a to na Registrační e-mail. Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení takové zprávy s výjimkou, že by se prokázalo, že za nedoručení může jednoznačně jeho vlastní hrubé pochybení.
6.6.
Provozovatel nemá povinnost zobrazovat Uživateli určitý minimální počet Kampaní. Uživatel bere na vědomí, že nabídka Kampaní zprostředkovaná Portálem Provozovatele se odvíjí od konkrétně zadaných údajů Uživatele v Uživatelském účtu a od poptávky Kampaní Inzerenty.

7. Práva a povinnosti Uživatele a Inzerenta

7.1.
Uživatel i Inzerent je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.
7.2.
Uživatel i Inzerent je povinen udržovat přihlašovací údaje ke svému Účtu v tajnosti a nesdělovat jej dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla nebo jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Pay4t.cz jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.
7.3.
Uživatel i Inzerent je povinen číst důležitá sdělení, která mu Pay4t.cz zasílá na E-mail. Po odeslání takového sdělení běží lhůta 7 (sedm) dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené.
7.4.
Uživatel i Inzerent je povinen chovat se na Pay4t.cz slušně, zejména pak dodržovat pravidla slušného chování při komunikaci mezi Inzerentem a Uživatelem, nebo při komunikaci s Provozovatelem.
7.5.
Uživateli i Inzerentovi je důrazně zakázáno vyvíjet jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke kontaktování Uživatele Inzerentem nebo Inzerenta Uživatelem mimo Pay4t. Takové jednání nebo i pokus o něj jsou brány jako velmi hrubé porušení Pravidel a takový Uživatel/Inzerent je s okamžitou platností zablokován a ztrácí nárok na proplacení Kreditu, který v té době měl na svém Účtu.
7.6.
Uživatel i Inzerent registrací a každým svým přihlášením prohlašují, že:
•    Všechny informace zadané v Pay4t jsou pravdivé a aktuální. Dále, že v případě změny takových informací provede bez odkladu jejich změnu na aktuální.
•    Se vyhne jakémukoliv napodobování či kopírování systému Pay4t a dále, že nebude vyvíjet jakoukoliv činnost, která by mohla Pay4t jakkoliv uškodit.
•    Není vlastníkem či se jinak nepodílí na chodu konkurenčních systémů.

8. Doporučení Klienta a provize za doporučení

8.1.
Uživatel i Inzerent může do systému Pay4t.cz doporučit nového Klienta, za jehož přivedení získává odměnu. Odměna za takového nového Klienta je 10% z ceny každého dokončeného Sdělení, kterou tento nový Klient realizoval.
8.3.
Uživatel/Inzerent má právo na rozšíření svého Uživatelského/Inzerentského účtu o rozhraní pro Affiliate po příhlášení do svého Uživatelského/Inzerentského účtu. Zároveň k Affiliate účtu používá stejné Přihlašovací údaje jako ke svému Účtu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.
Uživatel i Inzerent dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli. 
9.2.
Uživatel/Inzerent tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Pay4t užil jeho osobní údaje, u právnických osob kontaktní údaje, za účelem zasílání sdělení označených jako Důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, které mají povahu komerčních sdělení.
9.3.
Provozovatel není oprávněn sdělovat Uživateli nebo Inzerentovi osobní údaje jiného Uživatele/Inzerenta Pay4t s výjimkou, že by došlo k neoprávněnému užití autorského díla Uživatele/Inzerenta. V takovém případě je poškozený oprávněn požadovat osobní údaje protistrany, která ho poškodila a Provozovatel takové osobní údaje může poškozenému vydat.

9.4.

Klient souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával jím poskytnuté osobní údaje obsažené v uživatelském účtu, příp. v osobním dotazníku nebo předané jiným způsobem pro účely plnění smlouvy, pro splnění povinností uložených zákonem a pro účely u oprávněného zájmu objednatele, po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu, a to minimálně po dobu 10 let, plyne-li tak z důvodu zákonné povinnosti, v opačném případě po dobu maximálně 1 rok po ukončení smluvního vztahu. Klient prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených byl řádně informován a souhlasí s nimi.

10. Autorská práva

10.1. Autorská práva Provozovatele
Internetový portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Provozovatel vykonává veškerá práva vztahující se k Internetovému portálu.
Provozovatel je vlastníkem Internetového portálu.
Obsah Internetového portálu není povoleno uchovávat, upravovat, šířit, ani k němu vykonávat jiná majetková práva, nedá-li Provozovatel k takovému jednání výslovný souhlas.
Provozovatel je jediným vlastníkem ochranné známky Pay4t.cz a není povoleno třetím osobám bez výslovného souhlasu Provozovatele tuto ochrannou známku užívat.
10.2. Autorská práva Uživatele
Uživatel (dále také jen „Autor“) prohlašuje, že je Autorem textů, které dodává Inzerentovi na základě jeho Kampaní.
Autor v případě napsání a publikování Sdělení nepodstupuje práva k užití díla ve smyslu Autorského zákona Inzerentovi, ale pouze za odměnu publikuje své autorské dílo dle zadání Kampaně Inzerenta. Inzerent tedy nemá žádné právo na kopírování autorských textů a jejich další užití.
10.3. Autorská práva Inzerenta
V případě zadání Kampaně na publikaci textu dodaného Inzerentem prohlašuje Inzerent, že vlastní všechna práva k užití textu ve smyslu Autorského zákona.
Uživatel je na základě Kampaně, ve které podal svoji nabídku Inzerentovi a ten ji přijal, oprávněn publikovat text či jiné materiály dodaný Inzerentem a to za sjednanou odměnu. Uživatel není oprávněn publikovat text Inzerenta jinde, než bylo v Kampani dohodnuto. Pokud tak učiní, je takový krok považován za porušení Autorského zákona a Inzerent může vůči Uživateli postupovat dle Autorského zákona.
10.4.
V případě, kdy dojde k porušení autorského práva dle Autorského zákona na straně Uživatele nebo na straně Inzerenta, řeší protistrany takové porušení Autorského zákona smírčím jednáním a až v případě, že nedojde ke smíru jednáním, řeší spor soudně. V případech porušení Autorského zákona nefiguruje ve sporu Provozovatel žádným způsobem, jelikož se jedná o spor dvou stran, které spolu uzavřeli smlouvu dle Autorského zákona.
10.5.
Provozovatel se zároveň zříká jakékoliv odpovědnosti za zneužití autorského práva dle Autorského zákona třetí stranou, tzn. Uživatelem nebo Inzerentem.

11. Sankce

11.1.
Sankcemi, které je Provozovatel oprávněn uplatnit vůči Uživateli i Inzerentovi je zrušení nebo zablokování Účtu.
11.2. Zrušení účtu
Provozovatel je oprávněn zrušit Účet bez náhrady pro hrubé porušení Smlouvy, anebo těchto veřejných obchodních podmínek, zejména pro jednání uvedené v článku 3.9. a 6.4. těchto Obchodních podmínek.
Uživateli/Inzerentovi může být zrušen Účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo Pay4t.cz.
Na případy uvedené v předchozích dvou článcích může Provozovatel podle svého uvážení a závažnosti porušení užít i méně přísnou sankci.
11.3. Pozastavení účtu
Provozovatel je oprávněn pozastavit ÚČET pro jakékoli porušení Smlouvy anebo těchto Obchodních podmínek. Pozastavení účtu může mít charakter omezení přístupu Uživatele/Inzerenta jen k některým funkcím účtu.
Pokud byl Účet pozastaven pro trvalé porušování nebo pro trvající rozporný stav, a Uživatel/Inzerent nepřestane porušovat nebo trvající rozporný stav neodstraní, může Provozovatel po lhůtě 30 dnů Pozastavení účtu změnit na Zablokování účtu.
11.4.
Osoba, na jejíž Uživatelský/Inzerentský účet byla uplatněna některá z výše uvedených sankcí, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele Pay4t.cz opětovně zaregistrovat jako Uživatel/Inzerent.
11.5.
Vyjde-li najevo, že Provozovatel zrušil účet či ho pozastavil v důsledku omylu a má-li Uživatel/Inzerent na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Účet Uživatele/Inzerenta zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.
11.6.
Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a v platnosti zůstávají ustanovení, která se týkají těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a o rozhodčí doložku).

12. Spory a jejich rozhodnutí

12.1.
Inzerent a Uživatel mají možnost vzájemné komunikace před proplacením dohodnuté odměny za zpravování Poptávky. Taková komunikace slouží zejména k uvedení připomínek ze strany Inzerenta a obhajobě či nápravě na straně Uživatele.
12.2.
Pokud má Inzerent k odvedené práci výhrady a vzájemnou komunikací nedojde k dohodě do 7mi dnů od první napsané připomínky, může Inzerent nebo Uživatel nahlásit spor Provozovateli, který se v takovém případě stává Arbitrem sporu, a obě smluvní strany při uzavření Smlouvy prohlašují, že jeho rozhodnutí v případném sporu budou bez výhrad respektovat.
12.3.
Uživatel i Inzerent májí vždy max. 3 dny na reakci. Nedojde-li v této lhůtě k reakci, může Arbitr rozhodnou bez vyjádření protistrany, která neodpověděla.
12.4.
Arbitr rozhodne ve sporech vždy podle zadání Kampaně, odevzdané práce a komunikace mezi Uživatelem a Inzerentem, kterou spolu vedli před zahájením sporu v systému Pay4t.cz po odevzdání práce dle Poptávky. Zároveň přihlédne Arbitr k vyjádření obou stran sporu v založeném sporu. Arbitr prohlašuje, že vždy bude rozhodovat na základě všech výše uvedených podkladů, a dále prohlašuje, že bude rozhodovat čestně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
12.5.
Arbitr při řešení sporu může navrhnout i kompromisní řešení, zejména pak návrh na proplacení nižší částky, než byla dohodnuta. Pokud obě strany sporu vysloví s takovým návrhem souhlas, rozhodne Arbitr výhradně dle schválené dohody. Pokud obě strany sporu návrh řešení nepřijmou, může Arbitr takový návrh potvrdit, nebo rozhodnout ve sporu úplně jinak.
12.6.
Proti konečnému rozhodnutí Arbitra není odvolání a je neměnné.

13. Reklamace

13.1
Reklamace je podání Klienta v případě, že se domnívá, že Provozovatel nedodržel smluvní ujednání určené Obchodními podmínkami, případně jednal v rozporu s právními předpisy.
Stížnost je podání Klienta, směřující vůči formě a obsahu Klientovi poskytnutých informací nebo vůči jednání a vystupování Provozovatele apod.
Podaná reklamace či stížnost musí obsahovat následující údaje o Klientovi a předmětu reklamace či stížnosti:
•    Jméno, příjmení, popř. obchodní firmu/obchodní jméno, registrační e-mail a adresu sídla/bydliště Klienta
•    Kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy Provozovatele k reklamaci či stížnosti
•    Přesný popis obsahu reklamovaného případu či stížnosti s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů (např. screen výpisu z účtu, kopie či potvrzení platebního příkazu a další potřebné informace)
•    Datum podání reklamace či stížnosti
•    Případné další náležitosti upravené v Obchodních podmínkách KUPclanek.cz
Provozovatel je oprávněn vyzvat Klienta k dodání další dokumentace vztahující se k reklamaci či stížnosti. Klient je povinen poskytnout nezbytnou součinnost v rámci řádného průběhu a vyřízení reklamace či stížnosti. Neúplnou reklamaci může Klient doplnit do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k doplnění. Pokud Klient reklamaci na výzvu Provozovatele nedoplní, Provozovatel reklamaci vyřídí dle neúplných údajů, bude-li to možné, a v opačném případě reklamaci odloží.
13.2 Způsob podání reklamací a stížností, způsob informování o vyřízení
Klient Provozovatele může reklamaci či stížnost podat jedním z následujících způsobů:
- Písemně na korespondenční adrese Provozovatele PNM International s.r.o., Palackého 609/3, 735 06 Karviná - Nové Město
- E-mailem na adresu pay4t@pnm.cz
Ústní podání reklamace či stížnosti je Provozovatelem přípustné jen po předchozím ohlášení návštěvy. Při takovém podání je vyhotoven záznam o reklamaci či stížnosti. Klient je oprávněn se s obsahem záznamu seznámit.
Anonymní reklamace či stížnosti Provozovatel nevyřizuje, pouze eviduje.
Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti Provozovateli. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci či stížnost v této lhůtě vyřídit, Provozovatel Klienta informuje o odpovídajícím předpokládaném termínu vyřízení reklamace či stížnosti.
O vyřízení reklamace či stížnosti Provozovatel Klienta informuje písemně, příp. e-mailem, pokud nebude s Klientem individuálně dohodnuta jiná forma předání informace. Náklady spojené s vyřizováním reklamací či stížností uplatněných Klienty nese Provozovatel, to ovšem neplatí, jedná-li se o opakovanou reklamaci, u které lze předpokládat, že je Klientem podávána záměrně jako zvýšení nákladů a práce Provozovatele.
13.3. Odvolání v procesu reklamace
Pokud Klient není s vyřízením reklamace či stížnosti spokojen, může se obrátit písemně na korespondenční adrese Provozovatele PNM International s.r.o., Palackého 609/3, 735 06 Karviná - Nové Město nebo e-mailem na adresu pay4t@pnm.cz  
13.4.
Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro reklamaci, nejpozději však ve lhůtě 1 roku.
Reklamaci Provozovatel neuzná, pokud:
- Doloží, že v dané věci postupoval v souladu s příslušnými smluvními ujednáními anebo s právními předpisy,
- Uplynula promlčecí doba,
- Ve věci již rozhodl arbitr či soud.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah Sdělení stránek, které uživatelé v systému poptávají a ani jejich případné právní následky
14.2.
Kampaně založené Inzerentem se řídí Obchodními podmínkami, které jsou platné v den vytvoření Kampaně.
14.3. Ukončení smlouvy (zrušení účtu)
Uživatel/Inzerent má právo vypovědět Smlouvu za následujících podmínek: Výpověď podá Uživatel/Inzerent v rozhraní Portálu. Provozovatel takovou výpověď bude akceptovat automaticky a Účet automaticky zruší do 30 (třiceti) dnů od podání výpovědi Smlouvy.
Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokuty ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložku).
Jakmile je Účet – v rámci procesu výpovědi podle předcházejících článků – zrušen, odstraní Provozovatel Pay4t z databáze Pay4t veškeré údaje o takovém Uživateli/Inzerentovi. Správce Pay4t je však oprávněn dočasně ponechat v databázi údaje nezbytně potřebné pro uplatnění pohledávky vůči uživateli (zejména podle předchozího bodu), pokud taková pohledávka vznikla před zrušením účtu Uživatele/Inzerenta.
Pay4t nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi Uživatelem/Inzerentem a Portálem. Dále Provozovatel nezodpovídá za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení uživatele.
Pay4t je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy. Pay4t je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel/Inzerent potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije Portál, tzn., přihlásí se ke svému Účtu. Neakceptuje-li Uživatel/Inzerent změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat Portál od doby platnosti nové verze Obchodních podmínek
Obchodní podmínky, stejně jako uzavřená Smlouva, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník.
V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí veřejných obchodních podmínek nebo Smlouvy.
Každým přihlášením Uživatel/Inzerent automaticky souhlasí s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24. 05. 2018.